มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712405061
นางสาวกัลยา ทับใหญ่

5712405065
นางสาวจุฑามาศ ดาทอง

5712405071
นางสาวนฤมล เพชรวาว

5712405088
นางสาวสุดารัตน์ นุ่มกรุด

5712405106
นายปฏิภาณ มูลธิมา

5712405111
นายศุภฤกษ์ แสงอ่วม