มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712239024
นางสาวอรุโณทัย จูด้วง

5712239026
นายธนชิต แก้วแสง

5712239037
นายอภิวัฒน์ กันทร

5712239039
นางสาวสุนิสา วงษ์โสด