มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712408003
นางสาวเจนจิรา แต้มทอง

5712408014
นางสาววรรณธิตา พึ่งหวัง

5712408023
นางสาวณัฏฐธิดา เสือนา

5712408028
นางสาวอภิญญาพร อ่อนศรี

5712408042
นายธเนศ แสงคำ

5712408050
นายพงศกร รมย์นลินไสว