มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712408065
นางสาวรุ่งทิวา ทิโน

5712408092
นายธีรวัฒน์ คูณเปี่ยม

5712408100
นายวัชรพล จิ๋วอยู่

5712408105
นายสมพงษ์ แดงใหญ่