มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712409004
นางสาวกัลยารัตน์ สุวรรณ์

5712409011
นางสาวตวงพร เก็บเพ็ชร

5712409015
นางสาวนิรชา คุ้มขัง

5712409024
นางสาววันอุสา ไตรยาง

5712409039
นายชิตณรงค์ บุญแร่

5712409046
นายยศกร สุขประเสริฐ

5712409048
นายวรชิต รักไทย