มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712614049
นางสาวจันทรัช แสงรัตนธงชัย

5712614058
นางสาวนุชนาถ บัวคำ

5712614074
นางสาวอริตา ศรีเสรี

5712614079
นายธีระพัฒน์ ศรีสมชัย

5712614080
นายปกรณ์ กระนัยนาท

5712614090
นายศรราม พ่ายเวหา