มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712614091
นางสาวกนกวรรณ คำตีบ

5712614104
นางสาวปรียานุช ม่วงผา

5712614115
นางสาวสุกัลญา พันอุดม

5712614121
นายคฑาวุธ บุญโห้

5712614127
นายพงศธร อ่ำแก่น