มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5712617006
นางสาวจุฑารัตน์ รู้ธรรม

5712617007
นางสาวฐิตินันท์ เกิดบางช้าง

5712617030
นายจตุรงค์ พึ่งแตง

5712617039
นายเอกพล สิงขร