มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน ก.3 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5715602017
นางสาวพิมพ์นิภา บุญแจ่ม

5715602039
นางสาวอัจฉราพร พรมเกษา

5715602040
นางสาวอัญชลีพร อิ่มชม