มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน ก.4 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5715602059
นางสาวบงกช พูลทอง

5715602068
นางสาวรังสิมา แก้วสะแสน

5715602078
นางสาวสกุณา อุ่นดี