มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) เทียบโอน ก.4 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5715612057
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาพร แตงสมบูรณ์

5715612071
นางสาวพรรณวดี อ่อนอ่ำ

5715612072
นางสาวพรรษชล ร่มโพธิ์

5715612073
นางสาวพาฝัน โสประดิษฐ์