มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5713103027
นางสาวเมธาวดี กลิ่นทุ่ง

5713103028
นางสาวยุพาวดี รุ่งเรือง

5713103036
นางสาวศิริขวัญ สุทธิพัฒน์อนันต์