มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5713113011
นางสาวตรีรัตน์ ทัดไทย

5713113014
นางสาวนัฐภรณ์ อุ่นจันทร์

5713113036
นายสมิทธ์ ขาวเอี่ยม