มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 18/37 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5732419003
นางสาวจุฑารัตน์ ธีสา

5732419005
นางสาวฐิตาพร ยอดเพชร

5732419006
นางสาวฐิติรัตน์ บุญเที่ยง

5732419007
นางสาวธนาพร อินคุ้ม

5732419009
นางสาวปริศนา ประสงค์

5732419011
นางสาวพัชราภรณ์ เทียนลำ

5732419013
นางสาวโยษิตา อินทร์สำราญ

5732419019
นางสาวสิริกาญจน์ คีรีภูมิรัตน์

5732419020
นางสาวสุพิชชา มั่นคง

5732419021
นางสาวสุรภา สว่างเรืองศรี

5732419025
นายบัญชา ภูกาสอน

5732419026
สิบตรีปฏิภาณ มั่นแดง

5732419029
นายภาขินัย กาวิชัย

5732419030
สิบตรีสยามรัฐ เงินแจ้ง

5732419031
นายสิทธิเดช อยู่คง

5732419034
นางสาวสุนิสา ลิ่มทองน้อย

5732419036
นายมนตรี แสงสุวรรณ์

5732419037
นายชาตรี ตรีสงฆ์

5732419038
นางสาวภารดี พันท้าว

5732419039
นางสาวณัฐกมล โพธิ์ศรี

5732419042
นางสาวธัญญาลักษณ์ สุขเถื่อน

5732419043
นายกษิดิศ รอดกลาง