มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) 18/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5732420009
นางสาววิภาดา ปินตา

5732420011
นางสาวธนาภา บุญกิจ

5732420012
นางสาวอารีรัตน์ ศรีบุรินทร์

5732420015
นางสาวจิลมิกา จำปา