มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) 18/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5732407001
นางสาวณัฐณิชา นุ่มอิ่ม

5732407003
นางสาวนนทรี ยอดวัน

5732407009
นางสาวสุชาดา ใจปัญญา

5732407014
นายกมล กลิ่นไม้

5732407016
นายเกียรติสกุล คงคำ

5732407018
นายพลวัฒน์ รังสรรค์

5732407020
นายศุภชัย เมืองสวรรค์

5732407021
นายสามารถ อยู่ทอง

5732407022
นายองอาจ หมั่นเขตกิจ

5732407023
นายอนุวัฒน์ อุปนันท์

5732407025
นางสาวจิรภัทร การะเกตุ

5732407027
นายธนิตศักดิ์ เรืองสิทธารัตน์

5732407028
นายวุฒิชัย สิงห์รัก