มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย 18/36 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5732418002
นางสาวกมลวรรณ จันลิ

5732418012
นางสาวน้ำพลอย เพ็ชรขำ

5732418014
นางสาวประภาพร พวงไทย

5732418015
นางสาวพรผกา ศรีพลกรัง

5732418019
นางสาววรรณนิสา โคตรภูเขียว

5732418020
นางสาววิไลพร คำแก้ว

5732418025
นางสาวเสาวนีย์ โคตรนาแพง

5732418029
นายเจษฎา ประคองบุญมา

5732418034
นายเศรษฐพงษ์ ดีอยู่

5732418037
นางสาวชฎาภา ชื่นชม

5732418039
นายภาคภูมิ อุดศรี

5732418046
นางสาวธัญญาภรณ์ ทองดา

5732418047
นางสาวรัตนชนก เพ็ชรคง

5732418048
นางสาวเพียงพิศ เจริญวัย

5732418051
นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เกษร