มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 18/35 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5732412044
สิบตำรวจตรีกู้เกียรติ สังข์นาค

5732412047
สิบตำรวจตรีจักรพรรดิ พูลเผ่าดำรงค์

5732412049
นายนพดล สุขเอม

5732412050
สิบตำรวจตรีพชธกร สาขะหลอน

5732412051
สิบตำรวจตรีไพบูลย์ อิ่มอินทร์

5732412052
นายรัตติกร มั่นดี

5732412054
ร้อยตำรวจตรีวัชรชัย เพ็งสลุด

5732412055
นายวิทยา ศรีกระจ่าง

5732412058
ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ

5732412060
สิบตำรวจตรีอนุชา อินทรชัย

5732412069
พันตำรวจโทหญิงพวงเพชร พ่วงแผน

5732412070
สิบตำรวจตรีกัณฑ์เอนก ตุ้ยศิริ

5732412071
นายนิธิศ มนัส

5732412072
สิบตำรวจตรีวัชรพงษ์ มาอยู่

5732412073
นายสุวิทวัส สาโพธิ์

5732412077
สิบตำรวจตรีรชานนท์ อ่อนอ้าย

5732412080
สิบตำรวจตรีอัศวเทพ อินทร์ชัง