มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 18/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5732602002
นางสาวฉัตรมณี ยศปัญญา

5732602007
นางสาวดลยา เขม้น

5732602009
นางสาวนุชนาฎ สุขสอาด

5732602011
นางสาวพิณนภา ขวัญวงศ์

5732602012
นางสาวพิตยา มักน้อย

5732602014
นางสาวรักสกุล จั่นปาน

5732602015
นางสาววิญานันต์ สระทองเทียน

5732602016
นางสาววิไลวรรณ นนทโคตร

5732602019
นางสาวศิราพร นวนแก้ว

5732602025
นางสาวอนิสา น้อยรุ่ง

5732602036
นายทรงนาค ชวนยิ้ม

5732602098
นางสาวปัทมาวดี สุดพันธุ์

5732602100
นายสุวิทย์ คำเลิศ

5732602106
นางสาวปรียาภรณ์ เนียมชาวนา