มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 18/42 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5732602043
นายสรายุทธ สังข์ทอง

5732602047
นางสาวกุสุมา ชุ่มเย็น

5732602049
นางสาวจุฑามาศ สว่างวงค์

5732602051
นางสาวนิรมล อินตะมะ

5732602057
นางสาวพิชยา สิทธารถ

5732602058
นางสาวรุ่งทิพย์ ดายี่

5732602069
นางสาวอัจฉรา อุณากรณ์

5732602070
นายกิตติศักดิ์ ศรีภิรมย์

5732602073
นายชูเกียรติ มิ่งขวัญ

5732602076
นายพนมยงค์ เสนานุช

5732602078
นายวัจน์กร ชลวิสุทธิ์

5732602083
นายสุรสีห์ สุวรรณหาญ

5732602089
นายศุภกร พยาชม

5732602101
นางสาวกัญสพัฒน์ มหัทธนปิยะจินดา

5732602117
นางสาววารุณี วิวัฒนภักดี