มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 18/44 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5732612001
นางสาวกมลวรรณ ทรงสัจจา

5732612004
นางสาวขนิษฐา กรรมสิทธิ์

5732612005
นางสาวจรรยวรรธ พรหมสุวรรณ

5732612022
นางสาวสุกัญญา ยอดนุ่ม

5732612026
นายกษิดิศ เขมะโร

5732612029
นายคมสัน เบญจวรรณ

5732612033
นายนพดล เจนจบ

5732612034
นายนพพล สหกโร

5732612045
นายวราวุธ อุรัตน์

5732612046
นายวีรยุทธ เกรียงศักดิ์ศรี

5732612052
นายอนิรุทธ์ ปันเจียง

5732612062
นายจิรายุ ศรีสิทธิรักษ์

5732612064
นายเอกชัย กางสือ