มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 18/45 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5732612003
นางสาวกิติยา โพธิ์พะนา

5732612015
นางสาวเบญจนาถ เกษรศิริ

5732612023
นางสาวสุภาพร ก้อนคง

5732612031
นายฉัตรตญา เรืองเพชร์

5732612037
นายประการ มั่นเมือง

5732612039
นายปิยณัฐ มีแป้น

5732612042
นายไพโรจน์ พฤกษ์วราภรณ์

5732612043
นายมังกร จันทร์เพียงเพ็ญ

5732612050
นายสุทธิพงษ์ รอดประดิษฐ์

5732612057
นายเกรียงไกร จันทร์หอม

5732612058
นายทัตพงศ์ เข็มพล

5732612060
นายธีรวัจน์ จิจีรโรจน์

5732612067
นางสาวณัฐวลัญณ์ กอกเชียงแสน