มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 18/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5732404004
นางสาวภวิกา ฐิติกาล

5732404006
นางสาวรุ้งทิวา หงษ์ทอง

5732404007
นางสาวศิริวรรณ พงศ์หิรัญ

5732404009
นางสาวสุรีภรณ์ ต่วนกล่ำ

5732404012
นางสาวอาสา ทองดอนขันธ์

5732404017
นายเจษฎากร ปราศจาก

5732404018
นายชวกรณ์ พันธุรัตน์

5732404020
นายณัฐพล ทองน้อย

5732404026
นางสาวกมลชนก โกมลเสน

5732404028
นายธนากร บุญมา

5732404031
นายเอกรัฐ บุญเอี่ยม

5732404032
นายนพรัตน์ เงินแจ้ง

5732404036
นายกฤศ เอี่ยวลับ