มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 18/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5732405001
นางสาวจินตนา แก้วแจ้ง

5732405002
นางสาวดวงสมร อินทร์สอาดพล

5732405003
นางสาวธนัชพร ทับสิงห์ศิลา

5732405008
นางสาวภัสสร ดีนิล

5732405014
นางสาววิศัลย์ศยา อินแบน

5732405016
นางสาวอรุโณทัย แสงอรุณ

5732405017
นางสาวอัญชนา สายตุ้ย

5732405018
นายกิตติพันธ์ จับแก้ว

5732405020
นายชนะชล จันทร์แก้ว

5732405021
นายชัยภูมิ พัดจันทร์หอม

5732405022
นายชินวัฒน์ ทองรอด

5732405023
จ่าอากาศตรีณัฐพงศ์ บุญรอด

5732405024
นายทรงวุฒิ ศรีวิเชียร

5732405026
จ่าอากาศตรียิ่งพันธ์ ฟักงาม

5732405028
นายวรวัชร เอี่ยมสงคราม

5732405030
นายวีรพล นุชปาน

5732405034
นายสายชล คำลือ

5732405035
นายสิทธิชัย น้อยจ้อย

5732405036
นายสุริยา เปรมรุ่ง

5732405041
สิบตรีพีรพัฒน์ ปานดำ

5732405042
นายสุทธิพงษ์ ยรรยงค์

5732405043
นายนพรัตน์ ภาคภูมิ

5732405044
นายณรงค์กฤช สายแปลง

5732405045
นายจักร์พงษ์ หมีไพรพฤกษ์

5732405046
นายฐิติวัฒน์ บรรเจิดศิลป์

5732405047
นางสาวนันทวัน พุ่มพัด

5732405048
นายวีระยุทธ ราชเพียแก้ว

5732405049
นายสมศักดิ์ พุ่มพัด

5732405052
นายณัฐพล สีขาว