มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) 18/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5732408001
นางสาวกุลธิดา ดิษดี

5732408004
นางสาวณัฏฐิกา สวัสดี

5732408006
นางสาวพนัสดา ปิ่นแก้ว

5732408007
นางสาวพรรณิภา จำปารัต

5732408010
นางสาวอริสา คงทัน

5732408011
นายกนกพล เจริญเรือง

5732408012
สิบโทกฤชณัท จันทร์ทองโชติ

5732408014
นายเกียรติสกุล กันแตง

5732408016
สิบตำรวจเอกณัฐธนพล ตุลพงษ์

5732408017
นายณัฐพงศ์ มะโนคำ

5732408018
นายณัฐพงศ์ สีทองเสือ

5732408026
จ่าอากาศตรีปิยะรัฐ สุดประเสริฐ

5732408028
สิบโทพัฒชัย ทิสม

5732408033
นายมงคล ประเสริฐศิลป์

5732408034
นายมาโนชญ์ สุนทร

5732408036
นายวรภัทร อินทะนัก

5732408040
นายวิฑูรย์ แย้มโพธิ์ใช้

5732408041
นายวีรภัทร น้อยเมือง

5732408042
นายวุฒิพงศ์ สังวาลย์วงค์

5732408043
นายศักดิ์ดา อัคศรี

5732408044
นายศิริวิทย์ เดชทวีโชติ

5732408049
สิบโทสำเร็จ สองสีใส

5732408050
นายสุชัจจ์ จูมสูงเนิน

5732408054
นายอภิรัตน์ ยิ้มท่าโพ

5732408056
นายอภิสิทธิ์ เนื้อไม้

5732408059
สิบตรีกาจพงษ์ หุ่นทองแท้

5732408062
สิบโทวัชระพงษ์ แก้วกิ่งจันทร์

5732408065
นางสาวรุจิรา ใจดี

5732408068
นายนครินทร์ เกลื่อนเมฆ

5732408072
นายกฤษฎาวุธ บุตรจันทร์