มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 18/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5732614001
นางสาวชนากานต์ นวลจันทร์

5732614007
นายจักรี จุ้ยแสง

5732614008
นายชุติพงศ์ ดีอินทร์

5732614010
นายณภัทร นันต๊ะคุม

5732614011
นายธนาวุฒิ อุดติ๊บ

5732614012
นายพจนาฤ บุญศรี

5732614013
นายภัทรพงศ์ นินกระโทก

5732614014
นายมโรดม แย้มเฉลียว

5732614017
นายอาทิตย์ วงศ์วินิจศร

5732614018
นางสาวเปมิกา สิงห์คำ

5732614019
นางสาวรัชนีกร ขำแก้ว

5732614020
นายปัญญวิทย์ จินชัย

5732614021
นายภูมินทร์ เชยเดช

5732614023
นางสาวชัญญาภัค ขยันกิจ

5732614025
นายทัตพงศ์ พงศ์โอภาส

5732614026
นางสาวเนตรอุดม ผิวผ่อง

5732614028
นายทศพล แสงศักดิ์