มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 18/05 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5735602006
นางสาวฐาปณีย์ แก้วทองเกลอ

5735602012
นางสาวบุษณีย์ คงนา

5735602030
นายเฉลิมพร คำนก

5735602033
นายทวีศักดิ์ สีหา

5735602073
นางสาวศิริวรรณ ปานเสน

5735602083
นางสาวดวงกมล อัจฉริยเดชากุล

5735602089
นางสาวนลินี นาคนวล