มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 18/06 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5735602023
นางสาวสุภารัตน์ บุญอ่อน

5735602042
นางสาวจิราพร ใหม่เพ็ชร

5735602046
นางสาวนรีรักษ์ ขุนสุข

5735602051
นางมุธิตา คำพรวน

5735602059
นางสาวอรจิรา เจริญวงษ์

5735602070
นายศิวพงศ์ อะมุลราช

5735602080
นายพฤฒินันท์ ไพรวัลย์

5735602082
นางสาวนฤมล สีดำ

5735602088
นายทวีวุฒิ สุขเปรม

5735602090
นางสาวทิพย์วรรณ สัตตบุศย์