มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 18/07 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5735612011
นางสาวพัชรา ทุมขันธ์

5735612017
นางสาวศรสวรรค์ แก้วเปี่ยม

5735612023
นางสาวอภิสรา สนิท

5735612029
นายจักรพรรดิ์ เชื้อบุญมี

5735612033
นายบัณฑูร คงนา

5735612040
นางสาวอังษนา พันธุ์พาณิชย์

5735612041
นายธราธร ทองอร่าม