มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) 18/08 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5735615008
นางสาวชุติกาญจน์ ปานบุญ

5735615010
นางนัฐธิดา เขียวบาง

5735615016
นางสาวพาณีพรรณ ชาญเดช

5735615018
นางสาวเฟื่องฟ้า รักษาแดน

5735615024
นางสาววีนัฐธีรา ระโส

5735615032
นางสาวสุพัตรา คงศิริ

5735615034
นางสาวสุมล ทับทิม

5735615036
นางสาวแอนธิดา รื่นกลาง

5735615038
นายวุฒิชัย จูหว้า