มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) 18/09 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5735615051
นางสาวปัทมพร สีหะวงษ์

5735615061
นางสาววิภา วงษ์ษา

5735615062
นางสาววิสสุตา โพธิตรัส

5735615065
นางสาวสมฤทัย รักชู

5735615081
นางสาวรุจิรา โมตา

5735615085
นางสาวชนกพร เปรมใจ

5735615086
นางสาวชนิตา โพธิ์ทอง