มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (Industrial Computer) 18/04 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5735210001
นายกิตติคุณ ทับอิน

5735210010
นายภาสกร สงวนทรัพย์

5735210015
นายสายสัมพันธ์ เหม็นมา

5735210016
นายสุพรรณ ไกรกิจราษฎร์

5735210018
นายสุรชัย ลาวรรณ์

5735210021
นายเอนก ดิษฐจันทร์

5735210022
นายโอเค แสงอ่วม