มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Research and Development in Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5769115002
นางสาวไมตรี มั่นทรัพย์

5769115003
นายภัทรพงษ์ สุขเกิด

5769115004
นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ