มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Research and Development in Education) รุ่น 5/2 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557

5769115005
นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์

5769115006
นางสาวณัฐริณีย์ น้อยจันทร์

5769115007
นางสาวบุญครอง กุลดี

5769115008
นางสาวบุณฑริกา พงศ์ศิริวรรณ

5769115009
นายบูรพา วิถีปัญญา

5769115010
นายวิทยา พูลสวัสดิ์

5769115011
นายสมศักดิ์ พุฒตาลดง