มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812207030
นางสาวฐิติมา บุญล้ำเลิศ

5812207031
นางสาวณัฐมล น้อยม่วงตาล

5812207034
นางสาวน้ำฝน โกกลางดอน

5812207035
นางสาวบวรรัตน์ บรรจง

5812207037
นางสาวรัตติยากร สังสนา