มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812224002
นางสาวปทิตตา คำกองแก้ว

5812224008
นายกฤติธี คำตา

5812224010
นายจิรากร แก้วศรี

5812224016
นายณัฐวุฒิ ปลุกเศก

5812224018
นายธนทัต พรมอวบ

5812224021
นายนราวิชญ์ ศรีบุญวงศ์

5812224024
นายภูฤทธิ์ สถาวรวนิช

5812224026
นายศุภชัย พรหมประเสริฐ

5812224028
นายสหรัฐ สุภาเกษม