มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรอินทรีย์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812206001
นายชวัลวิทย์ อาจหาญ

5812206005
นางสาววรรณิศา จิราภรณ์

5812206006
นางสาวนาถสุดา นวดนาง