มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812215001
นางสาวกัญจนา อู่โภคิน

5812215005
นางสาวนันทิยา สุเต็ม

5812215008
นายกฤษณะ ไร่พุทธา

5812215009
นายจักรกฤษณ์ ห้อยสุข

5812215010
นายณัฐวุฒิ เนื้อไม้

5812215011
นายณัฐวุฒิ สระทองข้อ

5812215012
นายพิชญุตม์ ดวงดาว

5812215014
นายวีรพงษ์ บัวเผื่อน

5812215018
นายดำรงค์ศักดิ์ บำรุงคีรี

5812215019
นายธนดล มีแดนไผ่