มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (Industrial Computer) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812210001
นางสาวฐิติกา หาดยาว

5812210004
นางสาวสุภาพร เดชแฟง

5812210005
นายกฤตกร มูลการณ์

5812210006
นายคุณานนต์ กรงทอง

5812210007
นายจักรกฤษ ก้อนกลีบ

5812210008
นายจิรเดช ทองเมือง

5812210009
นายจิรายุ วงค์โท

5812210010
นายธนพล มีไชโย

5812210011
นายนัฐกร คุ้มแดง

5812210013
นายไพฑูรย์ เสนยิ้มสา

5812210014
นายภัทรพล คำสกล

5812210015
นายรัชพล ทรงเดช

5812210016
นายวัชระ วงค์ศรี

5812210017
นายศศิพงศ์ สังข์เมือง