มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812419003
นางสาวกนกวรรณ สิทธิเขตการ

5812419004
นางสาวกมลวรรณ งามทวี

5812419011
นางสาวจิตติมา จันทร์รอด

5812419016
นางสาวทิพย์มณี หมวกสังข์

5812419045
นายคุณากร บู่อ้น

5812419048
นายชุติเดช ม่วงเฟื่อง

5812419060
นายอภิรักษ์ ไทยพยัพ