มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812417008
นางสาวฐิติยา เข็มพล

5812417017
นางสาวเนริญา หมื่นส่ง

5812417021
นางสาวพิชชาอร นพรัตน์

5812417026
นางสาววิมพ์วิภา สักลอ

5812417030
นางสาวศิริวรรณ ดวงมณี

5812417033
นางสาวสุฑาทิพย์ จันสน

5812417036
นางสาวหทัยชนก ทรดล

5812417039
นางสาวอภิษวนันท์ คำยอด

5812417041
นายกฤษกร คณิตชยานันท์

5812417044
นายนพดล อานพรม