มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812416008
นางสาวจันทิมา ชมชิด

5812416011
นางสาวจีระนันท์ ไชยนอก

5812416018
นางสาวธมลวรรณ เกิดศิริ

5812416021
นางสาวธารีรัตน์ ทองคำ

5812416037
นางสาวศิริรัตน์ แซ่หยาง

5812416042
นางสาวสุจิตตรา เหลี่ยมผา

5812416045
นางสาวสุนิสา จุ้ยทรัพย์

5812416046
นางสาวสุพรรษา บัวแก้ว

5812416047
นางสาวสุภัค มาติวงษ์

5812416050
นางสาวสุภาวิณี ชัยชมภู