มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812412105
นางสาวนฤภรกมล สุขพ่วง

5812412106
นางสาวเบญจรัตน์ มีมุข

5812412110
นางสาวกานต์รวี ศรีศิริโชติณ์

5812412111
นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทรรังษี

5812412112
นางสาวศิรภัสสร ยอดเกี้ยว

5812412120
นางสาวอุมาพร นาคเกตุ

5812412121
นายกฤษฎา แพป่อม

5812412132
นายวงศธร ศรีลอง

5812412141
นายอิสม์เรศ ประสงค์ศักดิ์

5812412142
นายเอกภพ ภักดีมี