มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812606001
นางสาวกชกร คำโสภา

5812606033
นางสาวสุภาวดี ชวัญหยุด

5812606047
นายทัศนัย สุขประเสริฐ

5812606051
นายพงศ์พล สุวรรณ

5812606061
นายวีรวัฒน์ ศรีบุศกร

5812606063
นายศราวุฒิ คล้ายทรัยพย์

5812606066
นายอิทธิศักดิ์ ปานนุ่น