มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812602088
นางสาวนุศรา เบ้ากุล

5812602092
นางสาวพรลภัส กุตอินทร์

5812602113
นายปภาวิน ธรรมยศ

5812602116
นายชุติเดช เอี่ยมสะอาด

5812602126
นายภูเบศร์ เพ็ชรมาก

5812602138
นางสาววนิดา เนินเพิ่มพิสุทธิ์

5812602140
นางสาวณัฐชามญฑ์ หิรัญวุฒิธาดา