มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812612069
นางสาวพิไลลักษณ์ ชัยพิพัฒน์

5812612091
นายธเนศ โพธิ์ดา

5812612092
นายนิติพนธ์ พูพุ่ม

5812612095
นายภูมรินทร์ ภูแข

5812612096
นายโยธิน สังข์ทอง

5812612097
นายรชฏ บัวคำ

5812612108
นายสุกฤษฎี ปราศัย

5812612114
นายอิสรพงศ์ พุฒทอง