มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812409059
นางสาวจรรยา จันทร์เปีย

5812409066
นางสาวนิลัดดา บัณฑิตย์

5812409078
นางสาววิภาลัย ใจดวง

5812409090
นายธรณ์ธันย์ สุวรรณเทพ

5812409091
นายนฤรงค์ นวลตี๋

5812409099
นายรัฐธรรมนูญ บุญยัง

5812409102
นายวรินทร์ พุฒจาด