มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812614003
นางสาวกาญจนา เทียนจันทร์

5812614016
นางสาวภัทราวรรณ ใจนุ่ม

5812614035
นายณัฐพล นาคทอง

5812614036
นายณัฐวร บุญศรีกุล

5812614038
นายปรินทร แก้วเกิด

5812614040
นายพัฒน์พงศ์ เต็งอินทร์

5812614156
นายปฐมภพ แดงสะอาด