มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5812614056
นางสาวฐาญาพร แซ่อึ้ง

5812614057
นางสาวณัฏฐมล แพ่งสุภา

5812614059
นางสาวธัญรัตน์ ใจมูล

5812614066
นางสาวบุณยวีร์ เที่ยงธรรม

5812614070
นางสาวภัทชฎาภรณ์ นามโคต

5812614074
นางสาวศิรดา เกียรติยศไกรลาศ

5812614078
นางสาวสุวิมล จันทรโชติ

5812614081
นางสาวอาเลีย ซาเหย์ท

5812614084
นายฐิติพรรณ์ ยี่หว่า

5812614104
นายอดิศร สนสาย