มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558

5813106001
นางสาวกนกพร ศรีโชติ

5813106002
นางสาวกัณณวันต์ สุทธิ

5813106003
นางสาวจินตนา กอกอง

5813106004
นางสาวจุฑารัตน์ สมวรรณ

5813106005
นางสาวชฎาพร งามโฉม

5813106006
นางสาวณัฐพร มีแก้ว

5813106007
นางสาวทิพย์อนงค์ ทับเอี่ยม

5813106008
นางสาวนาราภัทร แซ่หว้า

5813106010
นางสาวเบญจรัตน์ บุญลือ

5813106011
นางสาวเบญจวรรณ ลิขิตรัตน์เจริญ

5813106012
นางสาวปิยนันท์ ทิพย์เพ็ชร์

5813106013
นางสาวพรสวรรค์ แก่นมาก

5813106014
นางสาวพัชชา จันทร์คำ

5813106015
นางสาวเพ็ญพิชชา ขำเขียว

5813106017
นางสาวภัทราวรรณ วรรณะ

5813106019
นางสาวลลิตา โพธิ์ปลัด

5813106020
นางสาววธัญญา แซ่ฟุ้ง

5813106021
นางสาววรรณิษา สีโถ

5813106022
นางสาวศรัณย์พร สีวงวาด

5813106023
นางสาวศศิธร สังฆฤทธิ์

5813106024
นางสาวศิรินญา บุญคง

5813106025
นางสาวศิรินทิพย์ ยอดอินปัน

5813106026
นางสาวศิริลักษณ์ สงสัย

5813106027
นางสาวสายรุ้ง กิ่งสระแกราช

5813106029
นางสาวอณันริกา เนียมแก้ว

5813106030
นางสาวอนันตพร ดีสะท้าน

5813106031
นางสาวอรยา ภูตาลุน

5813106032
นางสาวอาริษา กันดก

5813106033
นายณัฐดนัย ใจรัก

5813106035
นายนพฤทธิ์ แดงน้ำคู้

5813106036
นายนฤพนธ์ ร่มแก้ว

5813106037
นายพงศกร พุฒฟัก

5813106038
นายวศิน จันทร์ทึก

5813106039
นายวัชระพล มารอด

5813106040
นายสุเมธ เพ็ชรฟัก

5813106041
นายอาณัฐภูมิ ดีแท้